Disaster Disasters in Thailand Thailand flood 2011

A Bangkok’s study for disasters dealing

Home / News / A Bangkok’s study for disasters dealing

Recently a study of routing management for evacuation in a disaster in Bangkok area and Bangkok Metropolitan region held by Bangkok Metropolitan Administration has been revealed the first stage of the study, while public hearing organized showing some weakness of governmental management on a disaster.

กรุงเทพมหานครได้จัดสัมมนาเรื่องการ บริหารจัดการเส้นทางการอพยพในภาวะภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ด้วยแสดงให้เห็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐ

ภัยพิบัติ

Ackchai Sirikijpanichkul (Ph.D.), a lecturer of Transportation Engineering, Kasetsart University studied about the issue and shared his study at a focus group attended by groups of representatives of Bangkok local parties at Century Park Hotel, Bangkok recently that the disasters, which Bangkok area and Bangkok Metropolitan region will be possibly facing are in the similar scope to other capitals or big cities that are earthquake, toxin, flood and fire.

ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการรับมือกับภัยพิบัติดังที่ได้กล่าวมาและแบ่งปัน ความรู้นี้ร่วมกับตัวแทนจากท้องถิ่นต่างๆ อันมีเนื้อหาโดยสังเขปว่า ในระยะเวลาไม่นานนี้ ภัยพิบัติที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้ประสบมานั้นก็เกิดขึ้นในเมืองใหญ่อื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ตั้งแต่การเกิดแผ่นดินไหว มลพิษต่างๆ น้ำท่วม และ ไฟไหม้ อันเป็นขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้

Ackchai also spoke about the master plan held for the management of routes for evacuation in a disaster in Bangkok area and Bangkok Metropolitan region consisting of 1) Safety travelling during a disaster 2) Efficient search and rescue which uncomplicated approaching and easy outer reach 3) Recovering after the disaster 4) Return to the left homes.

He said that all of those must be managed in efficient cooperative views, which independent standing is not possible.

ดร.เอกชัย ยังได้กล่าวถึงร่างแผนการหลักว่าด้วยการบริหารจัดการเส้นทางการอพยพเมื่อ เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วย

  • 1. การเดินทางที่ปลอดภัยในขณะที่มีการเกิดภัยพิบัติ

  • 2. การค้นหาและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าถึง

  • 3. การฟื้นตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

  • 4. การกลับสู่บ้านเรือนหลังจากประสบกับภัยพิบัติ

ดร.เอกชัยยังกล่าวอีกว่า วิธีการรับมือต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องมีการจัดการที่ดี และการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเกิดภัยพิบัตินั้นจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกๆฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำเพียงฝ่ายเดียวนั้นคงจะไม่เป็นผล

ppl 2

In this stage the meeting was opening for the representatives of Bangkok locals to share about the last time problems they were facing, 2011 flood in Thailand.

ppl 1

The spoken difficulties were mainly about unsuccessful management of then-government on the situation and lack of knowledge including people’s awareness of basic handling.

However, the study includes plans for dealing with a disaster by long terms and short terms schemes whether a master plan/plans making and law related legislation, study and get people acknowledged about disasters and how to survive each of them, including to have the safety routes prepared and announced, to evacuation drills training.

ในการสัมมนาครั้งนี้ เปิดกว้างสำหรับตัวแทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อที่จะปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่ได้ประสบมาแล้วในวิกฤตน้ำ ท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นพบว่ามีอุปสรรคสำคัญหลักๆ ก็คือ ความล้มเหลวของการบริหารจัดการของภาครัฐ ประชาชนขาดความรู้ในการรับมือสถานการณ์ รวมถึงการตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้น

การศึกษานี้ยังได้นำเสนอแผนการต่างๆ เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การออกบัญญัติข้อกฏหมาย หรือการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ วิธีการดำรงชีวิตในภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการเตรียมตัวอย่างปลอดภัยที่ได้มีการประกาศให้ประชาชนรับรู้ และ การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการอพยพด้วย

Follow us on MThai English Facebook!!!