พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดิน พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในหลวง

What the King is to Thais – The Lord of the land คนไทยเรียกในหลวงว่าอะไร – พระเจ้าแผ่นดิน

Home / Learning Thai / What the King is to Thais – The Lord of the land คนไทยเรียกในหลวงว่าอะไร – พระเจ้าแผ่นดิน

Some of good addressing ways Thai people use for the King Bhumibol are different. Since Thailand is one of the long-history countries consisting of layered traditions, and of course, the King is also everything to Thai people, we have got many different ways to specify the King that one of those is the Lord of the Land.

สำหรับคนไทย มีคำที่เราใช้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แตกต่างกันหลายคำ ด้วยเหตุผลที่ว่า ประเทศไทยซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและความซับซ้อนทางขนบประเพณีและแน่นอนว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นทุกอย่างของคนไทย เราจึงมีถ้อยคำเรียกพระองค์ท่านหลากหลายคำซึ่งหนึ่งในคำเหล่านั้นคือ

พระเจ้าแผ่นดิน

The Lord of the Land – Pra Chao Pan-Din, literally explained Pra Chao – Lord or master or owner, Pan-Din – the land of Siam or Thailand. The King of Thailand is most right for the word.

เจ้าของหรือเจ้านายของแผ่นดิน นั่นก็คือ พระเจ้าแผ่นดินอาจอธิบายได้ว่า พระเจ้า หมายถึง เจ้านาย หรือเจ้าของ แผ่นดินก็คือ แผ่นดินของไทยหรือของสยามประเทศ พระมหากษัตริย์ของไทยมีความเหมาะสมสำหรับคำนี้

i_80485

His Majesty King Bhumibol had done a lot of development projects earlier with a lot of knowledge studied by millions of research and visits or stepping every inch of the land. Thai people had been seeing him travelling everywhere, most of those were bad lands physically destroyed by natural and human pollution, which the King saw it mattered to recover the damaged lands no one wanted for the people and environment improvement for good.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงงานด้านการพัฒนาในหลายโครงการซึ่งสนับสนุนด้วยการศึกษาวิจัย การเยี่ยมเยือน หรือการย่างพระบาทลงไปในทุกตารางนิ้วในแผ่นดินไทยของพระองค์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดารและถูกทำลายในเชิงกายภาพโดยธรรมชาติและโดยผู้คน ด้วยสายพระเนตรที่ทรงเห็นว่าเป็นที่ซึ่งสมควรแก่การเข้าไปฟื้นฟูในขณะที่ผู้คนต่างก็ละทิ้งสภาพเช่นนั้นไปหมดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างถาวร

Cr. สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ
Cr. สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ

The word Pra Chao Pan-Din is an ancient word, during absolute monarchy Siam, identifying the way the Kings had absolute power above every life and everywhere, which the King Bhumibol had visited everywhere not to rule, but give them better living.

คำว่า พระเจ้าแผ่นดิน (อีกนัยหนึ่ง) เป็นคำโบราณใช้ในช่วงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ เอาไว้เรียกผู้ปกครองผู้ทรงอำนาจเบ็ดเสร็จต่อทุกชีวิตและทุกสถานที่ เมื่อเป็นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 องค์ภูมิพลพระองค์นี้ ท่านได้ทรงย่างพระบาทไปในทุกสถานที่แต่ไม่ได้เพื่อปกครอง หากเพื่อช่วยให้พสกนิกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

Cr. สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ
Cr. สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ